Aktuality

#36 | 16.4.2022 |
 
#35 | 16.4.2022 |
 
#34 | 16.4.2022 |
 
#33 | 16.4.2022 | Pozvánka na členskou schůzi 25.4.2022
 
#32 | 28.5.2019 | Pozvánka na členskou schůzi 3.6.2019
Bytové družstvo Na Pahorku, Klapálkova 3135/10, Praha 11
www. bdnapahorku.com, e-mail: druzstvo@bdnapahorku.com


Vážení členové bytového družstva, představenstvo BD svolává
na pondělí 3. června 2019 od 19.00 hod. členskou schůzi družstva


Místo konání :
Klapálkova č.p. 3131/2, přízemí, v čtyřgaráži A,B,C,D

Návrh programu členské schůze:

1) Prezence, schválení programu členské schůze
2) Volba orgánů členské schůze
3) Zpráva představenstva o hospodaření a správě družstva
4) Zpráva kontrolní komise
5) Schválení účetní uzávěrky za rok 2018
6) Schválení rozpočtu a investic na rok 2019
7) Schválení pronájmu nebytového prostoru Klapálkova 3133/103
8) Schválení usnesení členské schůze
9) Diskuze a závěr členské schůze

Členům družstva byly doručeny do poštovních schránek nebo e-mailem tyto
písemnosti:


a) pozvánka na členskou schůzi
b) tiskopis plné moci k zastoupení na členské schůzi
c) účetní uzávěrka za rok 2018 + slovní vyjádření, podklady k uzávěrce
d) návrh rozpočtu bytového družstva na rok 2019

Poznámka: e-mailem a v tisku budou písemnosti doručeny těm členům, kteří poskytli
svou e-mailovou adresu, ostatním členům budou dokumenty doručeny písemně.

Máte-li připomínky k programu, účetní uzávěrce, nebo návrhy investic na vylepšení
bydlení k rozpočtu na rok 2019, doručte je prosím písemnou formou nebo e-mailem
nejpozději do 17. 5. 2019 správě BD (do poštovní schránky č. 14 v domě kde bydlíte,
nebo na druzstvo@bdnapahorku.com ).
Pro informace můžete také kontaktovat správu družstva na tel. 603 527 722.


UPOZORNĚNÍ: Vaše účast na náhradní členské schůzi (osobně nebo v zastoupení s plnou
mocí) je nezbytná pro usnášeníschopnost schůze a schválení Účetní uzávěrky za rok 2018
a dalších dokumentů, potřebných pro řádné fungování družstva a správu domu.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem
představenstvo BD Na Pahorku

Vyvěšeno dne 20. května 2019
 
#31 | 25.3.2016 | Schůze družstva 19.dubna 2015 od 19.00 hod.
Vážení členové bytového družstva, představenstvo BD svolává na úterý 19.dubna 2015 od 19.00 hod. členskou schůzi družstva

Místo konání : Klapálkova č.p. 3131/2, přízemí, v čtyřgaráži A,B,C,D

Návrh programu členské schůze:
1) Schválení programu členské schůze
2) Volba orgánů členské schůze
3) Zpráva představenstva o správě družstva za poslední období
4) Zpráva kontrolní komise
5) Schválení účetní uzávěrky za rok 2015
6) Schválení rozpočtu a investic na rok 2016
7) Volba funkcionářů bytového družstva na další volební období
8) Debata k převodům bytů do vlastnictví
9) Rozhodování o převodech bytů do vlastnictví členů (účast notáře)
Při odsouhlasení převodů pod bodem 9)
a) stanovení termínu pro schválení prohlášení o rozdělení práv k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám a stanov SVJ
b) stanovení podrobnějších podmínek pro převod družstevního bytu do vlastnictví
c) stanovení nákladů pro člena, který má zájem o převod bytu do vlastnictví v souvislosti s vypracováním dokumentace
10) Schválení usnesení členské schůze
12) Diskuze a závěr programu členské schůze

Členům družstva budou doručeny do poštovních schránek tyto písemnosti:
a) pozvánka na členskou schůzi
b) tiskopis plné moci k zastoupení na členské schůzi
c) účetní uzávěrka za rok 2015 + slovní vyjádření, podklady k uzávěrce
d) návrh rozpočtu bytového družstva na rok 2016
e) informace k uspořádání právních vztahů v domě (k bodu 8 a 9)

Máte-li připomínky k programu, k účetní uzávěrce, nebo rozpočtu na rok 2016, doručte je prosím písemnou formou nejpozději do 15. 4. 2016 správě BD, do poštovní schránky
č.14 v domě kde bydlíte, nebo na e-mail: druzstvo@bdnapahorku.com
Pro informace můžete také volat na telefon 603527722, správu družstva. Děkujeme.

Pokud chcete kandidovat do orgánů družstva (představenstvo nebo kontrolní komise), nebo do orgánů navrhnout jiného člena družstva, oznamte to prosím správě družstva v termínu do 15. 4. 2016.
Navrhuje se zvolení představenstva v původním složení a kontrolní komise v novém složení.
Děkujeme.

Žádáme všechny členy bytového družstva o 100 % účast na této důležité členské schůzi, nebo zodpovědné zajištění Vašeho zastoupení (např. členem rodiny, jiným členem družstva, sousedem apod.) s podepsanou plnou mocí. Děkujeme.

S pozdravem
představenstvo BD Na Pahorku

Vyvěšeno dne 2. dubna 2016
 
#30 | 15.11.2015 | Clenska schuze 30.9. 2015 od 19.00 hod
Vážení členové bytového družstva, představenstvo BD svolává
na středu 30.9. 2015 od 19.00 hod

Místo konání :Klapálkova č.p. 3131/2, přízemí, v čtyřgaráži A,B,C,D

Návrh programu členské schůze:

1) prezence, volba orgánů členské schůze, schválení programu
2) projednání a určení termínu hlasování o možnosti převodů jednotek za účasti
notáře na členské schůzi, debata s možností se vyjádřit k tématu a časování
3) volba do funkce – člena kontrolní komise
4) schválení přijatých usnesení, diskuze, závěr


Členům družstva budou doručeny do poštovních schránek tyto písemnosti:

a) pozvánka na členskou schůzi
b) tiskopis plné moci k zastoupení na členské schůzi

Máte-li připomínky k programu, doručte je prosím písemnou formou nejpozději
do 25. 9. 2015 správě BD (poštovní schránka č.14 ve vašem domě nebo e-mail:
druzstvo@bdnapahorku.com .
Pro informace můžete také volat na telefon 603 527 722, správa družstva. Děkujeme.

Žádáme všechny členy bytového družstva o účast na této členské schůzi, nebo zajištění
Vašeho zastoupení (např. členem rodiny, jiným členem družstva, sousedem apod.) s podepsanou plnou mocí. Děkujeme.


S pozdravem
představenstvo BD Na Pahorku
Vyvěšeno dne 5. září 2015
 
#29 | 31.3.2015 | Clenska schuze 20.4. 2015 od 19.00 hod.
Bytové družstvo Na Pahorku, Klapálkova 3135/10, Praha 11
www. bdnapahorku.com, e-mail: druzstvo@bdnapahorku.com

Vážení členové bytového družstva, představenstvo BD svolává
na pondělí 20.4. 2015 od 19.00 hod.
členskou schůzi družstva
Místo konání :

Klapálkova č.p. 3131/2, přízemí, v čtyřgaráži A,B,C,D

Návrh programu členské schůze:

1 ) prezence, volba orgánů členské schůze, schválení programu
2 ) zpráva o hospodaření a činnosti Bytového družstva Na Pahorku za rok 2014
3 ) zpráva kontrolní komise za období od poslední členské schůze
4 ) schválení účetní uzávěrky za rok 2014 a návrhu rozpočtu BD na rok 2015
5) projednání termínu hlasování o možnosti převodů jednotek za účasti notáře
na členské schůzi, debata s možností se vyjádřit se k tématu a časování
6 ) schválení přijatých usnesení, diskuze, závěr


Členům družstva budou doručeny do poštovních schránek tyto písemnosti:

a) Pozvánka na členskou schůzi
b) účetní uzávěrka za rok 2014 + slovní vyjádření,
c) přehled investic a nákladů na správu domů za rok 2014,
d) návrh rozpočtu bytového družstva na rok 2015,
e) tiskopis plné moci k zastoupení na členské schůzi .

Máte-li připomínky k programu, k účetní uzávěrce nebo k rozpočtu na rok 2015, doručte
je prosím písemnou formou nejpozději do 15. 4. 2015 do 17.00 hod. správě BD
(poštovní schránka č.14 ve vašem domě nebo e-mail: druzstvo@bdnapahorku.com ).
Případné dotazy můžete také volat na telefon 603 527 722. Děkujeme.

Žádáme všechny členy bytového družstva o účast na této členské schůzi, nebo zajištění
Vašeho zastoupení (např. členem rodiny, jiným členem družstva, sousedem apod.) s podepsanou plnou mocí. Děkujeme.

S pozdravem
představenstvo BD Na Pahorku
Vyvěšeno 29. března 2015
 
#28 | 2.10.2014 | Clenska schuze 20.10.2014 od 19:00
Místo konání:

Klapálkova č.p. 3131/2, přízemí, čtyř garáž A,B,C,D

Návrh programu členské schůze:

1) prezentace, volba orgánů členské schůze, schválení programu čl. schůze

2) optimalizace úspor tepla v obytných domech, seznámení s projektem
na úspory tepla a nákladů na jejich realizaci, přednáší autor projektu
Ing. Vladimír Galád. Zodpovězení dotazů k projektu, debata. Odpovídá
Ing. Bohumír Spurný – poradce, za Techem s.r.o., Ing. Pavel Hnízdil

3) přednáška na téma: převod jednotek do vlastnictví – seznámení se změnami
vznikem SVJ, možnosti využití výnosů družstva v SVJ, náklady na změny v
účetnictví, přednáší Ilona Michálková, společnost Pragoecon s.r.o.

4) seznámení s náklady na: prohlášení vlastníka, stanov SVJ, zápis SVJ,
uzavření smlouvy a převod jednotky (bytu) do vlastnictví (dle nabídek)

5) jednání ohledně podmínek pro převod jednotky do vlastnictví člena družstva,
seznámení s podklady pro prohlášením vlastníka (družstva), stanov SVJ,
zápis SVJ, budoucí uspořádání SVJ, hrazení vzniklých nákladů, debata

6) projednání termínu hlasování o schválení převodů jednotek za účasti notáře
na členské schůzí, debata s možností se vyjádřit se k tématu a časování

7) usnesení členské schůze, diskuze, ukončení schůze


Členové družstva obdrží do poštovních schránek tyto písemné podklady:

a) průvodní dopis k pozvánce na členskou schůzi
b) tiskopis plné moci k případnému zastoupení na členské schůzi
c) pozvánku na členskou schůzi družstva


Máte-li připomínku nebo dotaz k programu, novým doručte je prosím písemnou
formou nejpozději do 10.10.2014 do 17.00 hod. správě BD ( do poštovní schránky č.14
ve vašem domě), nebo na e-mail: druzstvo@bdnapahorku.com, nebo na tel. 603527722

Žádáme všechny členy družstva o účast na této důležité schůzi družstva !


Pokud se z naléhavých důvodů nemůžete zúčastnit, vyplňte a podepište prosím
plnou moc a předejte tomu, kdo se schůze s plnou mocí zúčastní.
Vzhledem k obsáhlému programu začíná prezentace již v 18.45 hod. Děkujeme.


Vyvěšeno 1 . října 2014
S pozdravem představenstvo bytového družstva
 
#27 | 25.5.2014 | schůze 9.6. 2014 od 19.00 hod
Bytové družstvo Na Pahorku, Klapálkova 3135/10, Praha 11
www.bdnapahorku.com, e-mail: druzstvo@bdnapahorku.com

Vážení členové bytového družstva, představenstvo BD svolává

na pondělí 9.6. 2014 od 19.00 hod.

členskou schůzi družstva


Místo konání:Klapálkova č.p. 3131/2, přízemí, čtyř garáž A,B,C,D

Návrh programu členské schůze:

1) prezence, schválení programu členské schůze,
volba orgánů členské schůze
2) debata a možnost vyjádřit se k uspořádání po privatizaci
3) projednání a schválení návrhu změny stanov bytového
družstva za účasti notářky
4) schválení usnesení členské schůze, ukončení schůze


Členové družstva obdrží do poštovních schránek tyto písemné podklady:

a) pozvánku na členskou schůzi
b) tiskopis plné moci k případnému zastoupení na členské schůzi


Máte-li připomínku nebo dotaz k programu nebo novým stanovám, doručte jej prosím
v termínu do 30. května 2014 písemnou formou správě BD do poštovní schránky č.14
ve Vašem domě, nebo na e-mail: druzstvo@bdnapahorku.com
Pozdější připomínky nemohou být zohledněny vzhledem k nutnosti posouzení notářkou.


Žádáme všechny členy družstva o účast na této důležité schůzi družstva!
Dovolujeme si upozornit, že ke schválení stanov je potřeba souhlasu
minimálně 43 členů bytového družstva. Pokud se z naléhavých důvodů
nemůžete zúčastnit, vyplňte a podepište prosím plnou moc a předejte ji tomu,
kdo Vás na schůzi bude zastupovat (rodina, soused, jiný člen družstva).
Vzhledem k obsáhlému programu začíná prezence v 18.40 hod. Děkujeme.Vyvěšeno 21. května 2014
S pozdravem představenstvo bytového družstva
 
#26 | 9.5.2014 | Pronájem reklamní plochy Praha 11
Reklamní zařízení určené k pronájmu je umístěno na západním štítě obytné budovy Klapálkovy 3131, Praha 11. Jedná se o jednostrannou stavbu pro reklamu, nacházející se na pozemku č. 2332/27, umístěné směrem do ulice Blažimská v katastrálním území Chodov. S možností umístění reklamního antireflexivního banneru (plachty) o velikosti 5x 12 m, tj. 60 m2., který je v noci osvětlen 3 bodovými světly se soumrakovými čidly s náklonem proti oslnění. Spodní část reklamní plochy je umístěna ve výšce 7,20 m od povrchu vozovky – dobře viditelný. Banner je uchycen ocelovým lanem pomocí úchytných kotev umístěných v panelu 4 podlažního domu. Stavba je nepohyblivá, splňuje podmínky podle §96 odst. 1 stavebního zákona. Reklamní zařízení je možné pronajmout na dobu neurčitou, nebo určitou. Cena za pronájme bude stanovena dohodou.

 
#24 | 31.3.2013 | schůze družstva 17.4. 2012 od 19.00
Bytové družstvo Na Pahorku, Klapálkova 3135/10, Praha 11
www. bdnapahorku.com, e-mail: druzstvo@bdnapahorku.com

Vážení členové bytového družstva, představenstvo BD svolává

na středu 17.4. 2012 od 19.00 hod. členskou schůzi družstva

Místo konání :

Klapálkova č.p. 3131/2, přízemí, v čtyř garáži A,B,C,D

Návrh programu členské schůze :

1 ) prezentace, volba orgánů členské schůze, schválení programu
2 ) zpráva o hospodaření a činnosti Bytového družstva Na Pahorku za rok 2012
3 ) zpráva kontrolní komise za období od poslední členské schůze
4 ) schválení účetní uzávěrky za rok 2012 a návrhu rozpočtu BD na rok 2013
5 ) schválení úhrady daně za členy družstva, 11splátek
6 ) uvedení do problematiky možností budoucího uspořádání družstva
7 ) schválení přijatých usnesení, diskuze, závěrČlenům družstva budou doručeny do poštovních schránek tyto písemnosti:
a) účetní uzávěrka za rok 2012 + slovní vyjádření,
b) přehled investic za 2012,
c) rozpočet bytového družstva na rok 2013,
d) tiskopis plné moci k zastoupení na členské schůzi s pozvánkou

Máte-li připomínky k programu, k účetní uzávěrce nebo k rozpočtu
na rok 2013, doručte je prosím písemnou formou nejpozději do 15. 4. 2013
do 17.00 hod. správě BD ( poštovní schránka č.14 ve vašem domě,
na e-mail: druzstvo@bdnapahorku.com ), nebo na telefon 603 527 722.

Žádáme všechny členy bytového družstva o účast na této členské schůzi,
nebo zajištění Vašeho zastoupení (např. člen rodiny, jiný člen družstva
soused a pod. a to s podepsanou plnou mocí. Děkujeme


S pozdravem
představenstvo BD NA PAHORKU
Vyvěšeno 21. března 2012
 
#23 | 26.3.2011 | Členská schůze 19.4.2011
Vážení členové bytového družstva, představenstvo BD svolává

na úterý 19.4. 2011 od 19.00 hod.
členskou schůzi družstva

Místo konání :

Klapálkova č.p. 3131/2, přízemí, v čtyř garáži A,B,C,D

Návrh programu členské schůze :
1 ) prezentace, volba orgánů členské schůze, schválení programu
2 ) zpráva o hospodaření a činnosti Bytového družstva Na Pahorku za rok 2010
3 ) zpráva kontrolní komise za období od poslední členské schůze
4 ) volba statutárních orgánů družstva (představenstva) a kontrolní komise
5 ) schválení účetní uzávěrky za rok 2010 a návrhu rozpočtu BD na rok 2011
6 ) schválení pronájmu nově pronajatých nebytových prostor
7 ) privatizace  2012 - další postup, rozprava, schválení přijatých usnesení, závěr


Členům družstva budou doručeny do poštovních schránek tyto písemnosti:
účetní uzávěrka za rok 2010 + slovní vyjádření, rozpočet BD na rok 2011
2) tiskopis plné moci k zastoupení na členské schůzi 3) opravy za 2010

Máte-li prosím připomínky k programu, k účetní uzávěrce nebo k rozpočtu
na rok 2011, doručte je prosím písemnou formou nejpozději do 17. 4. 2011
do 17.00 hod. správě BD ( poštovní schránka č.14 ve vchodě domu dále
na e-mail: druzstvo@bdnapahorku.com ), osobně, na tel. 603 527 722.

Žádáme všechny členy bytového družstva o účast na této důležité členské
schůzi, nebo o zajištění Vašeho zastoupení (např. obyvatelé domu,
člen rodiny, jiný člen družstva a to s podepsanou plnou mocí). Děkujeme


V dubnu 2011 končí funkční období představenstva a kontrolní komise. Do nového funkčního
období kandiduje současné představenstvo i kontrolní komise.
Pokud jsou další zájemci o práci v bytovém družstvu, přihlaste se prosím do 17. dubna 2011.
Děkujeme.
S pozdravem
představenstvo BD NA PAHORKU


V Praze dne 27. března 2011
 
#22 | 19.3.2010 | Členská schůze družstva
Vážení členové bytového družstva, představenstvo BD svolává na pondělí 12.4. 2010 od 19.00 hod. členskou schůzi družstva

Místo konání : Klapálkova č.p. 3131/2, přízemí, v čtyř garáži A,B,C,D


Návrh programu členské schůze :

1/ prezence, přivítání, volba orgánů členské schůze, schválení programu
2 / zpráva o hospodaření a činnosti správy BD Na Pahorku za rok 2009
3 / zpráva kontrolní komise
4 / schválení účetní uzávěrky za rok 2009 a návrhu rozpočtu BD na rok 2010
5 / schválení pronájmu nově pronajatých nebytových prostor
6 / schválení přijatých usnesení, závěr

Členům družstva budou doručeny do poštovních schránek tyto písemnosti:

1) tiskopis plné moci k zastoupení na členské schůzi
2) účetní uzávěrka za rok 2009 + slovní vyjádření, rozpočet BD na rok 2010

Máte-li prosím připomínky k programu, k účetní uzávěrce nebo k rozpočtu
na rok 2010, doručte je prosím písemnou formou nejpozději do 10. 4. 2010
do 17.00 hod. správě BD (poštovní schránka č.14 ve vchodě nebo na
e-mail: druzstvo@bdnapahorku.com), nebo osobně.

Žádáme všechny členy bytového družstva o účast na členské schůzi nebo
o zajištění svého zastoupení s podepsanou plnou mocí (např. soused,
člen rodiny, jiný člen družstva apod.) Děkujeme


S pozdravem představenstvo BD NA PAHORKU

V Praze dne 14.února 2010
 
#21 | 12.3.2009 | AKTUALITY BD NA PAHORKU – BŘEZEN 2009
Vážení členové bytového družstva, bydlící, nájemci nebytových prostor, věnujte prosím pozornost níže uvedeným informacím:

1. Oznamujeme, že vzhledem k pronajmutí nebytových prostor v Klapálkově č.p. 3131 je agenda družstva přesunuta s platností od 7.3.2009 na nové místo, do kočárkárny v Klapálkově č.p. 3136, kde bude zasedat správa družstva.

2. Vzhledem k opakovanému vykrádání v okolních domech, žádáme všechny bydlící, aby
zamykali vchodové dveře ve dne i v noci. Neotevírejte dům ani elektrickým zámkem,
/ letáky a reklamy a pod. / pokud nemůžete zajistit zamčení domu, nebo nevíte, koho
do domu vpouštíte. Děkujeme.

3. Nabízíme k prodeji nové termostatické hlavice HERZ, za zvýhodněnou cenu 280 Kč. Pokud máte zájem o koupi, kontaktujte správu BD, nebo objednejte tel. 603527722

4. V úterý 24.3.2009 se uskuteční od 19 hod. členská schůze družstva.

5. Na informačních tabulích ve vchodech domů jsou umístěny aktualizované kontakty.

6. Na webových stránkách BD: www.bdnapahorku.com jsou ke stažení základní
dokumenty družstva, domovní řád, plná moc, evidenční list, pozvánka na členskou
schůzi, stanovy a pod.


V Praze dne 9.března 2009 S pozdravem správa BD Na Pahorku
 
#20 | 26.2.2009 | členská schůze družstva
Vážení členové bytového družstva, představenstvo BD svolává na úterý 24.3. 2009 od 19.00 hod. členskou schůzi družstva

Místo konání :
Klapálkova č.p. 3131/2, přízemí, v čtyř garáži A,B,C,D

Návrh programu členské schůze :

1 / prezence, přivítání, volba orgánů členské schůze, schválení programu
2 / zpráva o hospodaření a činnosti správy BD Na Pahorku za rok 2008
3 / zpráva kontrolní komise
4 / schválení účetní uzávěrky za rok 2008 a návrhu rozpočtu BD na rok 2009
5 / schválení pronájmu nově pronajatých nebytových prostor
7 / výstavba Trojmezí, staveništní doprava – Ing. Zábranský, občanské združení
8 / bezpečnostní kamery
9 / schválení přijatých usnesení, závěr


Členům družstva budou doručeny do poštovních schránek tyto písemnosti:

1) tiskopis plné moci k zastoupení na členské schůzi
2) účetní uzávěrka za rok 2008, rozpočet BD na rok 2009

Máte-li prosím připomínky k programu, doručte je prosím písemnou formou nejpozději do 22. 3. 2009 do 17.00 hod. správě BD / poštovní schránka č.14
ve vchodě nebo na e-mail: druzstvo@bdnapahorku.com /, nebo osobně.

Žádáme všechny členy bytového družstva o účast na členské schůzi nebo
o zajištění svého zastoupení s podepsanou plnou mocí / např. soused,
člen rodiny, jiný člen družstva a pod. /. Děkujeme


S pozdravem představenstvo BD NA PAHORKU

V Praze dne 23. února 2009


 
#19 | 11.3.2008 | Členská schůze družstva
Vážení členové bytového družstva, představenstvo BD svolává na pondělí 17.3. 2008 od 19.00 hod. členskou schůzi družstva

Místo konání :

Klapálkova č.p. 3131/2, přízemí, v čtyř garáži

Návrh programu členské schůze :

1 / prezence, přivítání, volba orgánů členské schůze, schválení programu
2 / zpráva o hospodaření a činnosti správy BD Na Pahorku
3 / zpráva kontrolní komise
4 / schválení účetní uzávěrky za rok 2007 a rozpočtu BD na rok 2008
5 / schválení pronájmu nově pronajatých nebytových prostor
6 / přestavba společné antény na digitální příjem, komentář pan Jiří Egrt, EP Servis
7 / schválení přijatých usnesení, závěr


Členům družstva budou doručeny do poštovních schránek tyto písemnosti:

1) tiskopis plné moci k zastoupení na členské schůzi
2) účetní uzávěrka za rok 2007, rozpočet BD na rok 2008

Máte-li prosím připomínky k programu, doručte je prosím písemnou formou nejpozději do16. 3. 2008 do 17.00 hod. správě BD / poštovní schránka č.14
ve vchodě nebo na e-mail: druzstvo@bdnapahorku.com /.

Žádáme všechny členy bytového družstva o účast na členské schůzi nebo
o zajištění svého zastoupení s podepsanou plnou mocí / např. soused,
člen rodiny, jiný člen družstva a pod. /. Děkujeme


S pozdravem
představenstvo BD NA PAHORKU

V Praze dne 27. února 2008

 
#18 | 8.2.2008 | INFORMACE A AKTUALITY BD NA PAHORKU – ÚNOR 2008
1)   Výměna odvětrávání u radiátorů v horních patrech bude provedena po skončení topné sezóny. Před montáží je potřeba topný systém vypustit a pročistit.

2)   Poštu pro bytové družstvo, žádosti, vzkazy je možné doručit do poštovní schránky
č. 14 / informace pro BD / umístěné v domě, kde bydlíte.

3)   Druhá etapa výměny garážových vrat proběhne koncem února. Nájemci těchto
garážových stání obdrží před montáží vrat písemné oznámení s uvedením datumu výměny vrat. Návody na obsluhu a údržbu garážových vrat budou předány nájemcům garáží v termínu do 15.2.2008

4)   Od 1. března 2008 jsou k pronájmu nebytové prostory v Klapálkově 3131. Jedná se o bývalou žehlírnu a mandlovnu + WC s umývárnou. Cena pronájmu bude stanovena dohodou. Nebytové prostory jsou po rekonstrukci s PVC podlahou.

5)   Nově vyměněné zámky vchodů a sklepů jsou bezpečnostní, z tohoto důvodu není možné klíče namnožit. Pokud máte zájem o další klíče, objednejte si je u správy BD. Zvýhodněná prodejní cena za 1 klíč je 65,- Kč.

6)   Správa BD žádá majitele věcí uložených v kočárkárnách o jejich odklizení
v termínu do 29.2. 2008. Po tomto termínu budou věci odklizeny na náklady BD.

7)   Dodržujte bezpečnost v domech, zamykejte vchodové dveře ve dne i v noci.

8)   Náhradní ovladač na garážová vrata je možno zakoupit u správy BD za 780,- Kč.

9)   Na inf. nástěnce je umístěna kopie mapy z katastru s vyznačenými pozemky BD.

10)   Pokud chcete navýšit zálohy na teplo a vodu / navýšení cen za vodné a stočné a tepla pro rok 2008 / kontaktujte správu BD.

11)   Úprava, prostřižení stromů odbornou firmou na pozemcích BD proběhne v únoru.


V Praze dne 4.2.2008
    S pozdravem správa BD
 
#17 | 13.4.2007 | Nabídka pronájmu bytu 3+1
Nabídka pronájmu bytu 3+1
 
#16 | 4.4.2007 | Členská schůze 24.4.2007
Vážení členové bytového družstva, představenstvo BD svolává

na úterý 24.4. 2007, od 19.00 hodin
členskou schůzi družstva
místo jednání: Klapálkova 3134/8, suterén – bývalý výměník

Návrh programu členské schůze :

1 / prezentace, přivítání, volba orgánů členské schůze, schválení programu
2 / změna a schválení stanov za účasti notářky
3 / zpráva o činnosti představenstva a činnosti BD Na Pahorku
4 / zpráva o činnosti kontrolní komise
5 / volba do orgánů BD Na Pahorku, člena představenstva
6 / schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2006
7 / schválení rozpočtu a investic BD Na Pahorku na rok 2007
8 / koncepce rozvoje družstva, schválení přijatých usnesení, závěr


Členové bytového družstva Na Pahorku obdrží tyto písemné podklady :
1) účetní uzávěrku za rok 2006
2) návrh rozpočtu na rok 2007 navržený představenstvem bytového družstva
3) tiskopis plné moci k zastoupení na členské schůzi
4) tiskopis ohledně úpravy stanov, nové stanovy jsou vyvěšeny na informačních nástěnkách
plné znění stanov je také dostupné na webových stránkách BD, přístup. heslo: d3135np

Máte-li připomínky k programu, stanovám, návrhu rozpočtu na rok 2007 nebo k účetní uzávěrce za rok 2006, učiňte tak prosím písemnou formou nejpozději do 20.4.2007 prostřednictvím správy BD, poštou, webových stránek BD Na Pahorku, nebo osobně předejte představenstvu bytového družstva nebo členům kontrolní komise. Děkujeme.

Žádáme všechny členy bytového družstva o účast na členské schůzi nebo odpovědné zajištění svého
zastoupení s podepsanou plnou mocí / např. pro souseda, člena rodiny, jiného člena družstva /.
Ke schválení nových stanov za účasti notářky je zapotřebí nejméně 2/3 přítomných členů BD.


S pozdravem představenstvo BD NA PAHORKU

Z pověření představenstva zpracoval : Přemysl Kavan

Vyvěšeno dne 4. dubna 2007,
 
#15 | 5.11.2006 | Informace a aktuality pro listopad 2006
1) Do konce listopadu 2006 budou provedeny nátěry parapetů oken na chodbách, zárubní vchodových dveří do bytů ( barva hnědá ) -
á 120,- Kč, potrubí k hydrantům na chodbách - 2000,- Kč a sklepních kojí – 20.000,- Kč, barva světle šedá ( domy Klapálkova č.p. 3131 - 3136 )
a drobné opravy radiátorů dveří apod. Věnujte prosím zvýšenou opatrnost při pohybu na chodbách, upozorněte také na nátěry své děti.

2) Představenstvo dne 17.10.2006 v 18.00 hod. projednalo postup při reklamaci rekonstrukce balkonů s firmou SEVAX. Představenstvo předalo zástupci společnosti oproti potvrzení kopie 12 reklamací na opravu balkonů a požádalo také o písemné vyjádření k reklamaci a k termínu zahájení oprav.
Pokud jste zjistili jakoukoliv závadu na vašem balkoně, oznamte tuto skutečnost neprodleně správě BD.

3) Představenstvo schválilo úhradu 500,-Kč MČ Praha 11 za zapsání zakoupených přilehlých pozemků od MČ Praha 11 – předzahrádky do katastru nemovitostí. Tímto krokem se BD Na Pahorku po předání pozemků stává vlastníkem těchto pozemků. Celková cena za pozemky je 13.286,- Kč.
Celková plocha předzahrádek a plochy vjezdu před garážemi je 1898 m2.

4) Na základě mnohých připomínek členů družstva ohledně bezpečného parkování , správa BD odsouhlasila cenovou nabídku na uvažovanou montáž
automatické závory společnosti B.M.T. automatic cena dle vybavení – max. 46.200,- Kč. Další postup bude projednán po opravě ploch před
garážemi a montáži elektrické přípojky pro ovládání závory. V ceně nejsou započteny dálkové ovladače, cena za kus 600,- Kč. Tento náklad sníží
daň z výnosů BD, pocházející z příjmů za pronájem nebytových prostorů. Bližší informace u správy BD nebo na tel. 603527722

5) Představenstvo projednalo a odsouhlasilo pronájem nebytového prostoru v Klapálkově č.p. 3135, bývalá prádelna 14,79m2 a WC 2,07 m2, platba
měsíčně 2153,- Kč včetně služeb s platností od 1.11.2006 paní Gabriele Kučerové – KVĚTINY GABRIELA. Možnost nákupu a vazby květin,
objednávky na tel. 723081944. Nadále trvá nabídka na pronájem posledního nebytového prostoru v bývalé prádelně v Klapálkově 3133 ( 14,79 m2 ).

6) Na četné žádosti členů družstva a po projednání na správě BD, budou před spodními i horními vchody do domů namontována světla
s automatickým ovládáním se soumrakovým čidlem - cena za provedení prací - materiál + světla 4500,- Kč ( cena za spodní a horní vchod domu ).

7) Další natěračské práce okenních rámů, opravy a nátěry spodní fasády domů, oprava panelových spár, montáž kamerového systému, revize
elektroinstalací, požární techniky a hromosvodů bude provedena v roce 2007. Následující postup oprav domů bude projednán na členské schůzi BD

8) BD Na Pahorku hledá na uvolněné místo člena představenstva zájemce o práci v družstvu na tuto funkci. V případě Vašeho vážného zájmu se prosím
obraťte na správu BD. Kandidáta na člena představenstva schvaluje členská schůze BD. Informace též na telefon 603527722. Děkujeme.


S pozdravem správa bytového družstva Na Pahorku


Z pověření představenstva zpracoval : Přemysl Kavan, vyvěšeno dne 5.11.2006


 
#14 | 9.3.2006 | Členská schůze družstva v út 21.03.06, 18:30

   Vážení členové bytového družstva, představenstvo BD svolává

členskou schůzi družstva na úterý 21.3. 2006, od 18.30 hodin
místo jednání: Klapálkova 3134/8, suterén – bývalý výměník

Návrh programu členské schůze :

    1 / prezentace, přivítání, volba orgánů členské schůze, schválení programu
    2 / zpráva o činnosti představenstva a činnosti BD Na Pahorku
    3 / zpráva o činnosti kontrolní komise
    4 / volby do orgánů BD Na Pahorku, členů představenstva a kontrolní komise
    5 / schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2005
    6 / schválení rozpočtu BD Na Pahorku na rok 2006
    7 / schválení odkoupení pozemků souvisejících s obytnými domy BD
    8 / schválení dopravního značení parkovacích míst před garážemi
    9 / koncepce rozvoje družstva, schválení přijatých usnesení, závěr,občerstvení


Členové bytového družstva Na Pahorku obdrží tyto písemné podklady :

   1) účetní uzávěrku za rok 2005
   2) návrh rozpočtu na rok 2006 navržený představenstvem bytového družstva
   3) tiskopis plné moci k zastoupení na členské schůzi
   4) pravidelné zasílání informací o činnosti BD po internetu, zašlete Váš e-mail s údaji: jméno a příjmení, na adresu: druzstvo@bdnapahorku.com. nebo předejte na členské schůzi
při prezentaci

Máte-li připomínky k programu, návrhu rozpočtu na rok 2006 nebo k účetní uzávěrce
za rok 2005, učiňte tak prosím písemnou formou nejpozději do 20.3.2006 prostřednictvím
poštovní schránky bytového družstva Klapálkova č.p. 3135/10, webových stránek BD
Na Pahorku, nebo osobně předejte představenstvu bytového družstva nebo členům kontrolní komise. Děkujeme.

Žádáme všechny členy bytového družstva o účast na členské schůzi nebo odpovědné zajištění svého zastoupení s podepsanou plnou mocí / např. pro souseda, člena rodiny, jiného člena družstva


    S pozdravem představenstvo BD NA PAHORKU


Z pověření představenstva zpracoval : Přemysl Kavan,    vyvěšeno dne 21.2.2006
 
#13 | 9.3.2006 | Požární a technická prohlídka garážových stání

     Vážení členové BD, nájemci garážových stání, oznamujeme,
že v úterý 28. března 2006 od 18.00 - 19.00 hod. se uskuteční každoroční požární a technická prohlídka garážových stání .

     Žádáme Vás o zajištění přístupu do Vašeho garážového stání v uvedeném čase, kdy bude provedena kontrola elektrických instalací a zařízení odborníkem elektro, prohlídka garážových stání z hlediska dodržování požárních předpisů a kontrola stavu hasicích přístrojů požárním technikem.
     V případě, že v tomto termínu nemůžete zajistit přístup do garáží, kontaktujte prosím správu družstva nebo zajistěte přístup po dohodě s Vaším sousedem v garáži. Informace na tel. 603527722.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za narušení Vašeho soukromí.

V dostatečném předstihu Vám doručíme do Vaší poštovní schránky písemné oznámení.


      S pozdravem představenstvo BD Na Pahorku


Z pověření představenstva zpracoval Přemysl Kavan,    vyvěšeno 27.2.2006
 
#12 | 11.2.2006 | INFORMACE A AKTUALITY ÚNOR 2006
1/ V rámci plánované správy bytových domů byly provedeny malby sklepních prostorů a lakování podlah chodeb
v suterénu, kočárkárny a úklidové komory. Cena provedených prací je 4750,- Kč za jeden vchod. Nátěrové hmoty
zakoupilo BD s 20% slevou.

2/ V příloze je uvedeno vyúčtování za dodávky tepla BD Na Pahorku od České teplárenské a spotřeba vodného
a stočného za rok 2005. Konečné vyúčtování spolu s ostatními službami bude provedeno po zpracovaní lednových
odečtů spotřeby tepla, TUV a SV společností TECHEM a účetní firmou PRAGOECON v termínu do konce června
2006.

3/ BD Na Pahorku podalo dne 9.2.2006 žádost o odkoupení pozemků funkčně souvisejících s obytnými domy v ulici
Klapálkova č.p. 3131/2, 3132/4, 3133/6, 3134/8, 3135/10, 3136/12. Obytné domy Klapálkova č.p. 3131 – 3136
byly odkoupeny v rámci 8. vlny privatizace úplatným převodem na BD Na Pahorku – kupní smlouva č. 93131181/K.
Funkčně související pozemky jsou v současnosti družstvu pronajaty nájemní smlouvou č. 93131/ N. Celková výměra
pozemků je 1898 m2. Soukromý pozemek před garážemi (vjezdy a předzahrádky) zhodnotí cenu bytových domů
a umožní dalšími opatřeními zamezit vjezdu cizích vozidel. Cena za m2 je 7,- Kč, celková cena odprodeje - 13.286,- Kč.

4/ Dne 21.3.2006 od 18.30 hod. se koná členská schůze BD Na Pahorku (schválení rozpočtu na rok 2006, odsouhlasení
hospodaření družstva, účetní uzávěrky za rok 2005, doplnění člena kontrolní komise). Program členské schůze bude
vyvěšen na informačních nástěnkách. Členové družstva v předstihu obdrží výtisk návrhu rozpočtu na rok 2006
a účetní uzávěrku za rok 2005.

5/ Na konci března 2006 bude provedena pravidelná kontrola požární techniky a hasicích přístrojů. Žádáme tímto nájemce
garážových stání o umožnění přístupu a vyklizení prostorů garáží od předmětů, které nejsou v souladu s nájemní
smlouvou a domovním řádem bytového družstva, který je umístěn na informační nástěnce. Termín kontroly bude
každému nájemci garážového stání oznámen s dostatečným předstihem písemnou formou.

6/ MČ Prahy 11 a Policie ČR schválila návrh podaný družstvem na dopravní značení (DZ – V 12c – rovná žlutá čára) zamezující parkování před vjezdy do garážových stání v ulici Klapálkova 3136,3134,3131.Termín – duben 2006.

7/ Na informačních nástěnkách je umístěna petice občanů proti zahájení stavby nových domů pod ulicí Klapálkova.


V Praze dne 10.2.2006, Z pověření představenstva BD zpracoval: Přemysl Kavan
 
#11 | 26.6.2005 | Malování a nátěry
V měsíci červenci a srpnu se uskuteční malování společných prostor domů v Klapálkově 3131 -3136 a rovněž se budou provádět nátěry
vchodových dveří, venkovního zábradlí a rámů vjezdu do garážových stání.
 
#10 | 26.6.2005 | Strom na předzahrádce
Projednává se na MČ Prahy 11, odbor správy majetku, prořezání stromu na předzahrádce před domem Klapálkova 3136 a prořezání nebo pokácení přerostlého porostu před vchody Klapálkova 3135 a 3136, které zabraňuje růstu okrasných dřevin.